Panasonic LUMIX G9 AFC with firmware 2.4

Panasonic LUMIX G9 AFC with firmware 2.4 Lượt view: Người xem đánh giá: Chủ đề bài viết: #Panasonic #LUMIX #AFC #firmware Today I was testing the Autofocus continuous, the AFC on the Panasonic LUMIX G9 with the new…